6 de març del 2019

Participació ciutadana al Vendrell: proposta de mínims (I)

Els processos de participació ciutadana són una eina que pot ser molt útil per facilitar i potenciar l’empoderament veïnal i generar espais de democràcia directa. Però la participació no s’ha de fer a qualsevol preu, no n’hi ha prou en impulsar espais i processos participatius, cal que aquests siguin de qualitat. 

Un procés participatiu mal plantejat, sense diagnosi, poc transparent o no vinculant, només serveix per banalitzar i menystenir la participació, per consolidar dinàmiques clientelars o perquè el govern de torn es posi medalles de cara a les pròximes eleccions. Si volem que la participació serveixi per generar democràcia directa i per millorar el municipi, cal fer-la bé.
  
Així doncs, s’està fent bé la participació al nostre municipi? És cert que durant aquesta legislatura s’han realitzat alguns processos participatius (Parc del Botafoc, pressupostos participatius a les platges, regidors al barri, modificació de l’ordenança de mercats de carrer, etc.), i que per tant hi ha hagut certa aposta per la participació ciutadana per part del govern municipal, però no crec que n’haguem d’estar excessivament satisfets. En general, ens trobem processos participatius caracteritzats per: 

1) Difusió insuficient (molta gent ni sap que es fan) 

2) Pocs espais de debat i deliberació presencial (fet que genera aportacions de més baixa qualitat i menys consensuades) 

3) Ús excessiu de la participació virtual (fet que pot excloure a part de la població) 

4) Regles del joc poc clares (en molts casos no es defineix bé ni quin són els objectiu i límits del procés ni quins seran els criteris per a acceptar o rebutjar les propostes) 

5) Participació molt centrada en la immediatesa (allò que passa al propi carrer o barri, generalment relacionat amb el manteniment de l’espai públic). 

Mentre a altres municipis catalans es percep una aposta decidida pel foment de la participació ciutadana, aconseguint que al llarg d’aquesta legislatura es consolidés notablement, l’equip de govern del Vendrell sembla que aquest repte s’entoma amb desídia i poquíssima convicció. Lluny de ser un recull complet, sí que m’agradaria apuntar un seguit d’elements que haurien de ser mínims en qualsevol procés participatiu:

Informació clara: és necessari realitzar una fase informativa prèvia a l’inici de cada procés, on s’expliqui a través de diversos canals (trobades presencials, xarxes socials, cartellera, etc.) quines són les fases del procés, els espais de participació i l’objectiu. En el cas que el procés estigui relacionat amb qüestions molt tècniques o sigui important conèixer determinades normatives, serà important fer un esforç informatiu en aquest sentit.

Diagnosi consensuada: que estableixi quines necessitats i problemàtiques es volen treballar de manera prioritària. Aquesta diagnosi s’ha de fer de manera participada amb tots els agents implicats. Si es consensuen uns temes de treball es facilita que es parli de necessitats comunes, generals, i no específiques d’un carrer o un espai determinat.

Qui ha de participar: determinar quins col·lectius haurien de participar en el procés i facilitar la seva participació (generar grups de debat amb grups específics, aprofitar reunions d’entitats o col·lectius facilitar la participació, aprofitar recursos de medi obert per arribar a persones que generalment no participen, etc.). No és tan important la quantitat de participants com el fet que es puguin recollir tots els punts de vista sobre el tema que es vol treballar.

Com es pot participar: cal cercar l’equilibri entre els espais físics de participació i l’ús de les noves tecnologies. Els primers ens poden ajudar a desenvolupar aportacions més treballades i contrastades amb altres punts de vista, es pot treballar per a definir solucions conjuntes o per a determinar quins són els temes d’acord o discrepància. Si s’utilitza la participació virtual, aquesta pot anar més enllà d’una enquesta o formulari, actualment existeixen plataformes específiques per a processos participatius que permeten la interacció entre usuaris, donar suport a propostes i el debat en xarxa.

Processos rellevants i vinculants: tot procés participatiu ha de ser rellevant per a una part o pel conjunt de la població del municipi. Això vol dir que ha de ser útil per a transformar la realitat. Per tant, qualsevol procés que es desenvolupi ha de ser vinculant. Això no vol dir que no s’hagin d’aplicar filtratges tècnics, però aquestes limitacions han de ser clares, públiques i acordades a l’inici del procés, per tal de no generar falses expectatives o camuflar de ‘criteri tècnic’ allò que realment és una decisió política.

Existència d’un Grup motor: la ciutadania ha de ser partícip en la mesura del possible en el plantejament i definició del procés participatiu, és a dir, no només hi ha de participar, sinó que ha de contribuir a determinar com s’ha de fer. En qualsevol procés hi ha d’haver un Grup motor ciutadà o mixt (ciutadania + administració) que impulsi el procés i en faci el seguiment. 


Josep Mañé Chaparro
Militant de la CUP del Vendrell 
Membre de Som Poble

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014