14 de febrer del 2019

Diners al carrer, activem el retorn social!

L’objecte d’aquestes bases és definir les condicions i el procediment per sol·licitar la col·laboració econòmica que atorga l’Assemblea de Som Poble del Vendrell en la 1a convocatòria de “Diners al carrer. Activem el retorn social”

És una iniciativa per a retornar al municipi part dels ingressos que perceben els dos regidors de Som Poble a l'Ajuntament. Aquesta iniciativa pretén donar col·laboracions econòmiques a iniciatives de la societat civil que presentin projectes del seu àmbit d’actuació d’acord amb els criteris que es detallen a continuació:

1. OBJECTE

Som Poble destinarà part dels seus fons econòmics a ajuts per a projectes socials impulsats des del municipi i entorns propers. Aquests fons econòmics procedeixen de les retribucions als càrrecs electes des de l’inici de la legislatura, seguint el codi ètic i per decisió de l’Assemblea de Som Poble. Els dos regidors de Som Poble han lliurat tots els seus ingressos originats per la seva participació en la tasques pròpies del funcionament de l’Ajuntament (assistència als plens del consistori i de la resta d’organismes municipals) a la Candidatura sota la que es van presentar, Som Poble-CUP-Poble Actiu i que representen. 

L' objectiu d'aquests ajuts és donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que, amb voluntat de transformació social al municipi fomentin la participació, l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones.

2. QUINS PROJECTES HI PODEN OPTAR?

Poden beneficiar-se d’una col·laboració econòmica qualsevol persona, entitat, associació, col·lectiu i/o plataforma sense ànim de lucre amb fins socials o col·lectius, prioritàriament del Vendrell o que tinguin incidència al Baix Penedès i treballin també al Vendrell. I que presentin un projecte amb finalitats solidàries, de justícia social, feministes, de cooperació internacional, de foment de la pau i els drets humans, de defensa del dret a l’habitatge, culturals i esportives que en facilitin l’accés a les persones amb menys recursos, d’educació en el lleure, educació inclusiva i d’atenció a les persones amb diversitat funcional i a les seves famílies, de suport a l’economia social, de lluita pels drets de les persones LGTBI, de cooperació, de treball veïnal als barris, de defensa del dret a l’autodeterminació, d’igualtat i cohesió social, de defensa del patrimoni i del territori, la sostenibilitat ambiental i la biodiversitat, i de foment de l’agroecologia o d'investigació en algun d'aquests àmbits i que compleixin amb els requisits especificats en aquestes bases.

En tots els casos haurà de tenir el suport d’una entitat (amb NIF i compte corrent) que faci de paraigua del projecte. En cap cas l’ajut no pot ser un complement necessari per a pagar salaris fixos, lloguers de locals etc. .

Tots els sol·licitants hauran de garantir la viabilitat del projecte i de l’entitat amb la documentació aportada, que en tot cas podrà fer-se pública, respectant en tot moment la legislació de protecció de dades de caràcter personal, a través dels mitjans corresponents i durant el procés de la convocatòria. 

El projecte s’haurà de desenvolupar durant l’any 2019. L’import màxim de la col·laboració no superarà els 1.000 euros. Únicament es podrà presentar un projecte per entitat. Quedaran automàticament exclosos qualsevol projecte que impliqui repercussions negatives sobre els drets humans i ciutadans, individuals i col·lectius, en la cohesió social, en el medi ambient i en els drets d'animals.


3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les entitats que presentin sol·licitud per participar a la convocatòria hauran de presentar la següent documentació:

 a. Document de l’entitat: nom de l’entitat, CIF, domicili social, nom de la persona de contacte, telèfon, correu electrònic, breu història de l’entitat i logo de l’entitat i/o del projecte.
 b. Dades de les persones responsables del projecte: nom, NIF, domicili social, nom de la persona de contacte, telèfon i correu electrònic.
 c. Document del projecte: Breu descripció de l’activitat/projecte a realitzar on s’indiquin els objectius principals que es volen aconseguir, descripció dels recursos necessaris (materials, humans, i econòmics), calendari de desenvolupament del projecte, pressupost detallat i logo del projecte, en el cas que se’n disposi. Justificació i/o objectius del projecte(anàlisi de la realitat, detecció de necessitats, què es vol aconseguir, quant es vol aconseguir? perquè es vol fer? A qui s’adreça? On es farà? Com es farà? Quan es farà? Qui el farà? Amb què es farà? Planificació i/o organització de l’activitat o projecte(metodologia, procediment a seguir, temporització, recursos…) (màxim 10 folis)
 d. Resum del projecte (màxim 1 foli): En el cas que sigui una nova fase d’un projecte ja realitzat, es pot aportar documentació d’anys anteriors: memòries, material audiovisual, etc.
 e. Pressupost detallat del projecte (màxim un foli). Cost de les despeses previsibles, ingressos previstos i/o ajuts demanats
 f. Declaració de compromís de destinar la col·laboració sol·licitada al projecte presentat i executar el projecte abans de finalitzar el termini marcat.
 
En tot cas, s’ha de tenir en compte que els projectes es valoraran segons els criteris detallats en les bases. I per tant, resulta convenient la justificació del compliment d’aquests criteris.

En cas que es necessiti rebre la concessió en un termini concret, l’entitat haurà de justificar motivadament la demanda.

En el supòsit que l’entitat sol·licitant rebi aportacions o hagi fet peticions d’altres ajuts a altres organismes públics o privats per al mateix projecte, ho haurà de comunicar en la sol·licitud.

Un cop rebuda la sol·licitud de participació, es podrà sol·licitar a les entitats informació i/o documentació complementària per tal de poder avaluar el projecte de forma adequada. L’objectiu de la dotació és col·laborar en el finançament i el desenvolupament del projecte.

La presentació d’un projecte suposa l’acceptació de les bases. En cas de dubtes interpretatius en relació al contingut,la quantia o qualsevol altre aspecte relacionat amb aquesta iniciativa, serà l'Assemblea de Som Poble la que resoldrà. La documentació sol·licitada i especificada a les bases haurà de presentar-se mitjançant correu electrònic, en un sol document PDF, al correu: dinersalcarrer@sompoble.cat 

4. QUANTIA

Per aquesta primera edició del Retorn Social, Som Poble destina un total de 15.000 €. La dotació econòmica global es divideix en com a molt 15 projectes de fins a 1.000 euros cadascun En cas de no haver-hi prou sol·licituds l’import restant es repartiria entre les presentades i d'acord amb els sol·licitants. En cas de presentar-se sol·licituds que en global superin els 15.000 euros, es sotmetran a votació popular, atorgant els ajuts als projectes més votats fins a cobrir el total de 15.000 euros. En tot cas, Som Poble es reserva la potestat de modificar la dotació global si aquest fet permet cobrir de manera més efectiva el retorn social a partir de les sol·licituds presentades.

5. CALENDARITZACIÓ

La convocatòria i publicació de les bases es faran a les xarxes socials,WEB i als mitjans de comunicació.

Calendari:

15 febrer: publicació i difusió de les bases per participar de la 1a convocatòria de Diners al carrer.
16 de febrer a 13 de març: Període per presentar els projectes.
18 de març: Resolució inicial i presentació pública dels projectes presentats que compleixin els requisits. Si no cal passar a la votació popular, publicació de la Resolució definitiva
18-24 de març: Si s’escau, avaluació i votació popular dels projectes presentats.
27 de març: Amb dels resultats de la votació popular, publicació final de la resolució.
A partir de la publicació final de la resolució es realitzarà un acte públic de lliurament dels ajuts, en que les entitats beneficiàries podran explicar la seva tasca i el projecte pel qual han sol·licitat la col·laboració econòmica.

6. COM I QUAN ES PRESENTEN ELS PROJECTES?

Els projectes s'han de presentar en format digital al correu: dinersalcarrer@sompoble.cat

Els projectes es poden presentar entre el 15 de febrer i el 13 de març, sent la data límit les 23h59’ del dia 13 de març.

Som Poble estarà oberta a ajudar a qualsevol de les entitats, grups o persones que es vulguin presentar, a redactar i desenvolupar la proposta i activitat. Si teniu qualsevol dubte, falta d’accessibilitat a recursos tecnològics etc. des de l’Assemblea de Som Poble us oferim la nostra col·laboració en la presentació de la sol·licitud.

 7.COM ES VALORARAN ELS PROJECTES?

El procés d’avaluació s’efectuarà a mesura que es vagin rebent les sol·licituds i fins el dia 18 de març.

Els projectes es valoraran en 2 fases:

1.Una comissió escollida d’entre les membres de l’Assemblea de Som Poble analitzarà cadascun dels projectes presentats i comprovarà la validesa de la documentació i el contingut del projecte. En cas de detectar-se mancances es requerirà a les entitats participants per tal que en facin les aportacions o esmenes oportunes abans del dia 18 de març del 2019.

Es tindrà en compte els següents criteris:

• Que el projecte fomenti aspectes vinculats a com a mínim un dels àmbits següents: justícia social,educació inclusiva, ecologisme, feminisme, drets de les persones LGTBI, solidaritat i cooperació, drets humans i la pau, creació o consolidació de xarxes ciutadanes, economia verda i solidària, participació social.
• Que el projecte incorpori la perspectiva de gènere.
• Que l'entitat, i/o les persones que l'avalen tinguin una trajectòria demostrable, pel que fa a les lluites i reivindicacions socials i ambientals, en l'àmbit territorial definit i en general en les que fem referència en el punt 2 d’aquestes bases.

Si els imports dels projectes que compleixen els requisits és igual o inferior als 15.000 euros quedarà automàticament resolta la convocatòria. En el cas que hi hagi un import inferior s’ampliarà la dotació amb el remanent que resti repartit equitativament per tots els projectes presentats i d'acord amb les entitats sol·licitants. En cas que hi hagi sol·licituds per un import superior als 15.000 euros que s’ofereixen es passarà a la següent fase de votació popular

2.Si es dona el cas, els projectes escollits participaran en el procés participatiu de votació popular que es farà a través del web de Som Poble entre el 18 i el 24 de març del 2019.

Cada persona que vulgui realitzar una votació haurà de donar-se d’alta i identificar-se en la pàgina web i podrà votar només una vegada fins a 10 projectes i per ordre de valoració.

Els ajuts seran concedits als projectes més votats. I en cas d’empat en alguna de les votacions serà l'Assemblea Som Poble qui emeti la valoració final.
8.RESOLUCIÓ I PUBLICACIÓ DELS RESULTATS

Un cop valorats els projectes d’acord amb els criteris d’avaluació exposats,el 18 -o el 27 de març del 2019 en cas que calgui realitzar la votació popular-, es publicaran els resultats i la col·laboració econòmica que rebran les entitats beneficiàries.

Posteriorment es comunicarà la resolució a través del web Som Poble, les xarxes socials i mitjançant nota de premsa. En tot cas, Som Poble es posarà en contacte amb les entitats beneficiàries.

Les entitats rebran un primer pagament corresponent al 80% de l’ajut concedit a través de transferència bancària dins un termini de dues setmanes posteriors a la resolució. El 20% restant s’ingressarà un cop finalitzat el projecte i els beneficiaris n’hagin lliurat la memòria final.

Per tal de rebre l’ajut s’haurà de signar un acord entre Som Poble i els sol·licitants conforme l’ajut queda vinculat al seguiment del projecte.

9. SEGUIMENT DEL PROJECTE

Una vegada concedida la col·laboració econòmica les entitats hauran d’informar a Som Poble de l’inici, el desenvolupament i els resultats del projecte. I una vegada finalitzat el projecte hauran de presentar una memòria de l’activitat amb detall i justificació de les despeses. En tot cas, les entitats es comprometen a difondre la iniciativa “Diners al carrer” en el marc de l’execució del seus projectes. 

En qualsevol moment Som Poble pot demanar als beneficiaris informació concreta o aclariments sobre el desenvolupament dels projectes.

10. RESPONSABILITATS

Som Poble no assumeix cap responsabilitat sobre l’actuació del beneficiari ni pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització dels projectes que hagin percebut la col·laboració econòmica, ni tampoc pels que pugui ocasionar a tercers.


11. RENÚNCIA

Si en algun moment posterior a la resolució i a l’acceptació l’entitat o col·lectiu considera que ha de renunciar a l’ajut perquè no pot desenvolupar el projecte, ho haurà de comunicar a Som Poble,per tal que l’ajut pugui ser concedit al següent projecte en nombre de vots o quedarà a disposició de la propera edició del Retorn social de Som Poble.

Les bases es poden deacarregar en PDF al següent enllaç: Diners al carrer, activem el retorn social.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014