27 de juny del 2015

Convocatòria de les Juntes Generals d'accionistes de les Societats Municipals

Dilluns vinent 29 de juny, el consistori vendrellenc ha convocat als regidors a les Juntes Generals d'accionistes de les diverses Societats Municipals on el consistori participa, per tal d'aprovar els comptes anuals de 2014.

Aquestes societats són:
  1. Societat Municipal Prosceni El Vendrell SL
  2. Societat El Vendrell Comunicació SLM 
  3. Societat Serveis integrals SLM  
  4. Societat El Vendrell Esport i Lleure SLM.
Aquesta convocatòria sorgeix de la reunió de portaveus que va ser convocada el dilluns 22 de juny a les 19h. a les dependències de l'Ajuntament del Vendrell . A la Junta de Portaveus hi van participar els 8 portaveus dels Grups Municipals, l'Alcalde, 4 tècnics de cadascuna de les empreses, un assessor fiscal i un representant de l'empresa auditora. Allà s'ens va entregar l'estat de comptes de les diverses Societats Municipals i els informes dels auditors sobre l'estat comptable de les diverses empreses. De moment no podem fer pública la documentació, no estem del tot segurs de cometre alguna infracció al respecte de la protecció de dades, hem demanat informació a Alcaldia si aquests documents es poden fer públics, és un tema important pel poble i considerem que hem d'exigir la màxima transparència possible en aquest aspecte.

Com a Som Poble vam trobar a faltar diversos documents, cal destacar que s'ha demanat a Alcaldia i Secretaria:  

Per un costat, per cadascuna de les empreses, còpia de les memòries, dels informes de gestió i dels informes dels auditors de comptes. A més a més, per "El Vendrell Esport i Lleure SLM", com s'ha d'aprovar la gestió dels liquidadors de la Societat i l'informe sobre les operacions de liquidació, voldríem tenir aquest informe i qualsevol altra documentació relacionada amb el tema. Disposar, per cadascuna de les empreses,els estatuts i/o qualsevol documentació que en reguli el seu funcionament.

Per altra banda, de l'empresa auditora, ens agradaria saber quin mecanisme es va fer servir per contractar-la. Es fa a través de l'Ajuntament o cadascuna de les empreses? Ens agradaria també saber el cost dels respectius informes. Sobre aquesta empresa, també ens agradaria tenir una relació de tota la facturació que tingui amb l'Ajuntament o qualsevol empresa municipals, òrgan col·legiat, etcètera, des de la primera vegada que se l'ha contractat fins a l'actualitat. Si pot ser, a la relació ens aniria bé que sortís l'import de la facturació, la data i el servei que va donar.

Cal destacar també que els comptes auditats corresponen al 2014 i per tant a la legislatura anterior (2011-2014) i no trobem gaire lògic que no hagin estat aprovats dintre de la legislatura amb els gestors de l'estat de comptes, tot i que entenem que les auditories poden ser denses i poden trigar mesos.

D'aquestes quatre Societats Municipals dos es troben en situació de liquidació, i són Societat El Vendrell Esport i Lleure SLM i Societat Serveis Integrals SLM, mentre que les altres dues es troben en funcionament. Així ens troben que es porten a aprovar uns comptes generals de quatre Societats Municipals i dues liquidacions.

L'aprovació dels comptes generals es consolida per majoria simple. En cas de no ser aprovats els comptes i/o la liquidació de les societats, aquests es tornarien a votar en un període de sis mesos.

Els regidors estan convocats a:

1. Junta General d'accionistes de la Societat Municipal Prosceni El Vendrell SL
 • Aprovació dels comptes anuals de 2014
 • Designació de dos interventors

2. Junta General d'accionistes de la Societat El Vendrell Comunicació SLM
 • Aprovació dels comptes anuals de 2014
 • Designació de dos interventors

3. Junta General d'accionistes de la Societat Serveis Integrals SLM
 • Aprovació dels comptes anuals de 2014
 • Designació de dos interventors

4. Junta General d'accionistes de la Societat Municipal El Vendrell Esport i Lleure SLM
 • Aprovació dels comptes anuals de 2014
 • Aprovació dels estats financers a 28 de febrer de 2015
 • Aprovació de la gestió dels liquidadors de la Societat, així com l'informe sobre les operacions de liquidació
 • Designació de dos interventors

Les convocatòries per ordre són a les 19h, 19.05h, 19.10h i 19.15h respectivament.

Recordar, per finalitzar, que aquestes juntes no són públiques i per tant no hi pot assistir públic.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014