14 de febrer de 2019

Diners al carrer, activem el retorn social!

L’objecte d’aquestes bases és definir les condicions i el procediment per sol·licitar la col·laboració econòmica que atorga l’Assemblea de Som Poble del Vendrell en la 1a convocatòria de “Diners al carrer. Activem el retorn social”

És una iniciativa per a retornar al municipi part dels ingressos que perceben els dos regidors de Som Poble a l'Ajuntament. Aquesta iniciativa pretén donar col·laboracions econòmiques a iniciatives de la societat civil que presentin projectes del seu àmbit d’actuació d’acord amb els criteris que es detallen a continuació:

1. OBJECTE

Som Poble destinarà part dels seus fons econòmics a ajuts per a projectes socials impulsats des del municipi i entorns propers. Aquests fons econòmics procedeixen de les retribucions als càrrecs electes des de l’inici de la legislatura, seguint el codi ètic i per decisió de l’Assemblea de Som Poble. Els dos regidors de Som Poble han lliurat tots els seus ingressos originats per la seva participació en la tasques pròpies del funcionament de l’Ajuntament (assistència als plens del consistori i de la resta d’organismes municipals) a la Candidatura sota la que es van presentar, Som Poble-CUP-Poble Actiu i que representen. 

L' objectiu d'aquests ajuts és donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que, amb voluntat de transformació social al municipi fomentin la participació, l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones.

2. QUINS PROJECTES HI PODEN OPTAR?

Poden beneficiar-se d’una col·laboració econòmica qualsevol persona, entitat, associació, col·lectiu i/o plataforma sense ànim de lucre amb fins socials o col·lectius, prioritàriament del Vendrell o que tinguin incidència al Baix Penedès i treballin també al Vendrell. I que presentin un projecte amb finalitats solidàries, de justícia social, feministes, de cooperació internacional, de foment de la pau i els drets humans, de defensa del dret a l’habitatge, culturals i esportives que en facilitin l’accés a les persones amb menys recursos, d’educació en el lleure, educació inclusiva i d’atenció a les persones amb diversitat funcional i a les seves famílies, de suport a l’economia social, de lluita pels drets de les persones LGTBI, de cooperació, de treball veïnal als barris, de defensa del dret a l’autodeterminació, d’igualtat i cohesió social, de defensa del patrimoni i del territori, la sostenibilitat ambiental i la biodiversitat, i de foment de l’agroecologia o d'investigació en algun d'aquests àmbits i que compleixin amb els requisits especificats en aquestes bases.

En tots els casos haurà de tenir el suport d’una entitat (amb NIF i compte corrent) que faci de paraigua del projecte. En cap cas l’ajut no pot ser un complement necessari per a pagar salaris fixos, lloguers de locals etc. .

Tots els sol·licitants hauran de garantir la viabilitat del projecte i de l’entitat amb la documentació aportada, que en tot cas podrà fer-se pública, respectant en tot moment la legislació de protecció de dades de caràcter personal, a través dels mitjans corresponents i durant el procés de la convocatòria. 

El projecte s’haurà de desenvolupar durant l’any 2019. L’import màxim de la col·laboració no superarà els 1.000 euros. Únicament es podrà presentar un projecte per entitat. Quedaran automàticament exclosos qualsevol projecte que impliqui repercussions negatives sobre els drets humans i ciutadans, individuals i col·lectius, en la cohesió social, en el medi ambient i en els drets d'animals.


3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les entitats que presentin sol·licitud per participar a la convocatòria hauran de presentar la següent documentació:

 a. Document de l’entitat: nom de l’entitat, CIF, domicili social, nom de la persona de contacte, telèfon, correu electrònic, breu història de l’entitat i logo de l’entitat i/o del projecte.
 b. Dades de les persones responsables del projecte: nom, NIF, domicili social, nom de la persona de contacte, telèfon i correu electrònic.
 c. Document del projecte: Breu descripció de l’activitat/projecte a realitzar on s’indiquin els objectius principals que es volen aconseguir, descripció dels recursos necessaris (materials, humans, i econòmics), calendari de desenvolupament del projecte, pressupost detallat i logo del projecte, en el cas que se’n disposi. Justificació i/o objectius del projecte(anàlisi de la realitat, detecció de necessitats, què es vol aconseguir, quant es vol aconseguir? perquè es vol fer? A qui s’adreça? On es farà? Com es farà? Quan es farà? Qui el farà? Amb què es farà? Planificació i/o organització de l’activitat o projecte(metodologia, procediment a seguir, temporització, recursos…) (màxim 10 folis)
 d. Resum del projecte (màxim 1 foli): En el cas que sigui una nova fase d’un projecte ja realitzat, es pot aportar documentació d’anys anteriors: memòries, material audiovisual, etc.
 e. Pressupost detallat del projecte (màxim un foli). Cost de les despeses previsibles, ingressos previstos i/o ajuts demanats
 f. Declaració de compromís de destinar la col·laboració sol·licitada al projecte presentat i executar el projecte abans de finalitzar el termini marcat.
 
En tot cas, s’ha de tenir en compte que els projectes es valoraran segons els criteris detallats en les bases. I per tant, resulta convenient la justificació del compliment d’aquests criteris.

En cas que es necessiti rebre la concessió en un termini concret, l’entitat haurà de justificar motivadament la demanda.

En el supòsit que l’entitat sol·licitant rebi aportacions o hagi fet peticions d’altres ajuts a altres organismes públics o privats per al mateix projecte, ho haurà de comunicar en la sol·licitud.

Un cop rebuda la sol·licitud de participació, es podrà sol·licitar a les entitats informació i/o documentació complementària per tal de poder avaluar el projecte de forma adequada. L’objectiu de la dotació és col·laborar en el finançament i el desenvolupament del projecte.

La presentació d’un projecte suposa l’acceptació de les bases. En cas de dubtes interpretatius en relació al contingut,la quantia o qualsevol altre aspecte relacionat amb aquesta iniciativa, serà l'Assemblea de Som Poble la que resoldrà. La documentació sol·licitada i especificada a les bases haurà de presentar-se mitjançant correu electrònic, en un sol document PDF, al correu: dinersalcarrer@sompoble.cat 

4. QUANTIA

Per aquesta primera edició del Retorn Social, Som Poble destina un total de 15.000 €. La dotació econòmica global es divideix en com a molt 15 projectes de fins a 1.000 euros cadascun En cas de no haver-hi prou sol·licituds l’import restant es repartiria entre les presentades i d'acord amb els sol·licitants. En cas de presentar-se sol·licituds que en global superin els 15.000 euros, es sotmetran a votació popular, atorgant els ajuts als projectes més votats fins a cobrir el total de 15.000 euros. En tot cas, Som Poble es reserva la potestat de modificar la dotació global si aquest fet permet cobrir de manera més efectiva el retorn social a partir de les sol·licituds presentades.

5. CALENDARITZACIÓ

La convocatòria i publicació de les bases es faran a les xarxes socials,WEB i als mitjans de comunicació.

Calendari:

15 febrer: publicació i difusió de les bases per participar de la 1a convocatòria de Diners al carrer.
16 de febrer a 13 de març: Període per presentar els projectes.
18 de març: Resolució inicial i presentació pública dels projectes presentats que compleixin els requisits. Si no cal passar a la votació popular, publicació de la Resolució definitiva
18-24 de març: Si s’escau, avaluació i votació popular dels projectes presentats.
27 de març: Amb dels resultats de la votació popular, publicació final de la resolució.
A partir de la publicació final de la resolució es realitzarà un acte públic de lliurament dels ajuts, en que les entitats beneficiàries podran explicar la seva tasca i el projecte pel qual han sol·licitat la col·laboració econòmica.

6. COM I QUAN ES PRESENTEN ELS PROJECTES?

Els projectes s'han de presentar en format digital al correu: dinersalcarrer@sompoble.cat

Els projectes es poden presentar entre el 15 de febrer i el 13 de març, sent la data límit les 23h59’ del dia 13 de març.

Som Poble estarà oberta a ajudar a qualsevol de les entitats, grups o persones que es vulguin presentar, a redactar i desenvolupar la proposta i activitat. Si teniu qualsevol dubte, falta d’accessibilitat a recursos tecnològics etc. des de l’Assemblea de Som Poble us oferim la nostra col·laboració en la presentació de la sol·licitud.

 7.COM ES VALORARAN ELS PROJECTES?

El procés d’avaluació s’efectuarà a mesura que es vagin rebent les sol·licituds i fins el dia 18 de març.

Els projectes es valoraran en 2 fases:

1.Una comissió escollida d’entre les membres de l’Assemblea de Som Poble analitzarà cadascun dels projectes presentats i comprovarà la validesa de la documentació i el contingut del projecte. En cas de detectar-se mancances es requerirà a les entitats participants per tal que en facin les aportacions o esmenes oportunes abans del dia 18 de març del 2019.

Es tindrà en compte els següents criteris:

• Que el projecte fomenti aspectes vinculats a com a mínim un dels àmbits següents: justícia social,educació inclusiva, ecologisme, feminisme, drets de les persones LGTBI, solidaritat i cooperació, drets humans i la pau, creació o consolidació de xarxes ciutadanes, economia verda i solidària, participació social.
• Que el projecte incorpori la perspectiva de gènere.
• Que l'entitat, i/o les persones que l'avalen tinguin una trajectòria demostrable, pel que fa a les lluites i reivindicacions socials i ambientals, en l'àmbit territorial definit i en general en les que fem referència en el punt 2 d’aquestes bases.

Si els imports dels projectes que compleixen els requisits és igual o inferior als 15.000 euros quedarà automàticament resolta la convocatòria. En el cas que hi hagi un import inferior s’ampliarà la dotació amb el remanent que resti repartit equitativament per tots els projectes presentats i d'acord amb les entitats sol·licitants. En cas que hi hagi sol·licituds per un import superior als 15.000 euros que s’ofereixen es passarà a la següent fase de votació popular

2.Si es dona el cas, els projectes escollits participaran en el procés participatiu de votació popular que es farà a través del web de Som Poble entre el 18 i el 24 de març del 2019.

Cada persona que vulgui realitzar una votació haurà de donar-se d’alta i identificar-se en la pàgina web i podrà votar només una vegada fins a 10 projectes i per ordre de valoració.

Els ajuts seran concedits als projectes més votats. I en cas d’empat en alguna de les votacions serà l'Assemblea Som Poble qui emeti la valoració final.
8.RESOLUCIÓ I PUBLICACIÓ DELS RESULTATS

Un cop valorats els projectes d’acord amb els criteris d’avaluació exposats,el 18 -o el 27 de març del 2019 en cas que calgui realitzar la votació popular-, es publicaran els resultats i la col·laboració econòmica que rebran les entitats beneficiàries.

Posteriorment es comunicarà la resolució a través del web Som Poble, les xarxes socials i mitjançant nota de premsa. En tot cas, Som Poble es posarà en contacte amb les entitats beneficiàries.

Les entitats rebran un primer pagament corresponent al 80% de l’ajut concedit a través de transferència bancària dins un termini de dues setmanes posteriors a la resolució. El 20% restant s’ingressarà un cop finalitzat el projecte i els beneficiaris n’hagin lliurat la memòria final.

Per tal de rebre l’ajut s’haurà de signar un acord entre Som Poble i els sol·licitants conforme l’ajut queda vinculat al seguiment del projecte.

9. SEGUIMENT DEL PROJECTE

Una vegada concedida la col·laboració econòmica les entitats hauran d’informar a Som Poble de l’inici, el desenvolupament i els resultats del projecte. I una vegada finalitzat el projecte hauran de presentar una memòria de l’activitat amb detall i justificació de les despeses. En tot cas, les entitats es comprometen a difondre la iniciativa “Diners al carrer” en el marc de l’execució del seus projectes. 

En qualsevol moment Som Poble pot demanar als beneficiaris informació concreta o aclariments sobre el desenvolupament dels projectes.

10. RESPONSABILITATS

Som Poble no assumeix cap responsabilitat sobre l’actuació del beneficiari ni pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització dels projectes que hagin percebut la col·laboració econòmica, ni tampoc pels que pugui ocasionar a tercers.


11. RENÚNCIA

Si en algun moment posterior a la resolució i a l’acceptació l’entitat o col·lectiu considera que ha de renunciar a l’ajut perquè no pot desenvolupar el projecte, ho haurà de comunicar a Som Poble,per tal que l’ajut pugui ser concedit al següent projecte en nombre de vots o quedarà a disposició de la propera edició del Retorn social de Som Poble.

Les bases es poden deacarregar en PDF al següent enllaç: Diners al carrer, activem el retorn social.

9 de gener de 2019

Juntem-nos! La unitat necessària

El Vendrell es troba en un moment d’impàs, en un clarobscur on aquells que fa 40 anys que governen han perdut força, però segueixen fent mans i mànigues per mantenir-se ben aferrats a la butaca. És el moment de proposar un nou model de municipi, una nova manera d’entendre la política, allunyada de dinàmiques clientelars, d’interessos que res tenen a veure amb les necessitats dels treballadors i de les treballadores. Cal un canvi, però hem d’allunyar-nos d’aquest concepte buit que utilitzen tots els partits d’oposició quan s’acosten les eleccions. Hem de concretar, i per fer-ho ens cal una anàlisi rigorosa de la situació del Vendrell  i establir prioritats. És imprescindible la planificació, molta planificació, per treballar en una lògica que vagi més enllà dels quatre anys de la legislatura i per marcar-nos uns objectius consensuats entre tots els vendrellencs i vendrellenques. Cal també fer-nos preguntes: els serveis privatitzats, com el de la neteja o el de l’aigua, estan oferint una prestació adequada? Quin model econòmic volem pel nostre municipi? Val la pena apostar pel Logis Penedès quan tenim la meitat dels polígons industrials buits? S’està fent prou per lluitar contra la segregació de determinats barris i centres escolars? Com fem que la cultura popular sigui més diversa, participativa i inclusiva?

Des del meu punt de vista, si volem materialitzar aquesta voluntat de canvi, és necessària la unió de totes aquelles persones disposades a treballar per a fer del Vendrell un lloc millor on viure. Però, de la mateixa manera, també és necessària que aquesta unitat sigui sòlida, no només una posada a escena de cara a les eleccions municipals d’aquest any. Cal construir un projecte polític comú a partir de dos elements centrals.

El primer d’aquests elements és un programa polític que embranqui el projecte comú. Un programa que, si vol encarar i donar resposta als problemes de fons del municipi, s’ha de plantejar des d’una òptica d’esquerres. Algunes organitzacions, com l’ANC, estan treballant per una candidatura unitària amb persones de dretes i d’esquerres, amb un discurs centrat en la qüestió nacional i en el rebuig a la dreta espanyolista. Aquesta proposta pot oferir una bonica fotografia de cara a les municipals, però molt difícilment serà capaç d’abordar amb profunditat les problemàtiques del municipi i plantejar una proposta que vagi més enllà d’uns pocs punts superficials de consens. 

Cal garantir que aquesta unitat es construeixi al voltant d’uns plantejaments mínims compartits. No estem plantejant fer les coses una mica millor ni seguir amb la política dels pegats i del ‘anar tirant’. Estem plantejant trencar amb les relacions de poder existents, estem parlant d’unir-nos per a mobilitzar els centenars de pisos buits en mans de grans propietaris –fonamentalment entitats financeres-, combatre de manera decidida i efectiva la segregació al municipi i als centres educatius, apostar per un model inclusiu en el lleure i en l'educació, apostar per un debat comarcal sobre la situació del teixit productiu del Baix Penedès i començar a treballar per a una economia forta, justa i sostenible. Estem parlant també de fer neteja a l’Ajuntament, obrir finestres i fer córrer l’aire per saber si els comptes quadren i si les coses s’han fet bé al llarg de les darreres dècades, i exigir responsabilitats en cas que no hagi estat així. Parlem també de revisar el funcionament dels serveis públic, especialment aquells que estan externalitzats, i plantejar-ne la municipalització si és necessari, definir quin model urbanístic volem i no tornar a caure en la trampa d’apostar-ho tot al mercat immobiliari i la depredació del territori.

Cal un Ajuntament compromès amb la democràcia i amb el dret a l’autodeterminació del poble català. Que reivindiqui allò que es va conquerir l’1 i el 3 d’octubre del 2017 i que no s’amagui sota arguments legalistes quan es tracta de defensar la democràcia davant la violència i la repressió de l’estat espanyol. 
Tenim programes polítics molt potents i treballats. Hem demostrat que tenim idees i la capacitat de plantejar solucions reals. És el moment de contrastar aquests programes, tornar-los a debatre i posar-los en comú. És el moment de parlar i treballar per a generar una proposta de futur conjunta. 
El segon element que crec important destacar, és la necessitat de construir un projecte que vagi més enllà de la institució. És impossible fer tot això que plantegem només des de les institucions, cal treballar de manera conjunta amb els moviments socials, amb el teixit associatiu i amb el conjunt de la ciutadania. El nostre no ha de ser un projecte electoral, ha de ser un moviment polític i social ampli, amb mig peu a les institucions i el peu i mig restant al carrer, doncs és d’allí on han nascut sempre tots els canvis importants. 
La construcció d’un moviment ampli és l’única oportunitat que ara per ara tenim per a transformar el municipi. Una unitat que podrem assolir si demostrem maduresa política i voluntat sincera de col·laboració. Una unitat que nosaltres no trencarem ni per llistes electorals ni per quotes de poder. Tenim l’oportunitat d’iniciar, entre totes i tots, un canvi real, que garanteixi una vida digna, la defensa efectiva de la democràcia i la justícia social. Fem-ho!


Josep Mañé Chaparro, militant de la CUP del Vendrell i membre
de Som Poble21 de desembre de 2018

Som Poble ·Estratègia política de futurDocument aprovat – Assemblea Oberta 20/12/18Som Poble va néixer abans de 2015 com a un projecte i moviment ampli, aglutinador de l’esquerra al Vendrell, com a un projecte obert, de caràcter unitari i de participació assembleària.

Tal com ens definíem en aquell moment, volíem esdevenir un moviment polític i social que anés més enllà d’unes eleccions, i esdevenir un nou espai sociopolític que comptés amb la participació i la complicitat de la majoria dels ciutadans i ciutadanes, tenint clar que unes eleccions municipals no han de ser l’objectiu final, sinó una eina més per aconseguir un canvi social real al nostre municipi.

Defensàvem una candidatura municipal més enllà d’una simple suma de sigles i, per tant, apostàvem per una proposta ciutadana construïda a partir de la implicació de persones compromeses amb la ciutat, vinculades a organitzacions polítiques o no, persones que formen part d’entitats, organitzacions i col·lectius diversos que en els seus àmbits treballen també a favor de la transformació social i política.

Som Poble va esdevenir un canvi en les dinàmiques de partits tradicionals i va apostar per la unitat de l’esquerra com a eix central per a la transformació social i política al Vendrell, objectiu general que no tenim a prop, i pel qual considerem que caldrà sumar esforços col·lectius i personals per tal d’arribar-hi.

Actualment, mantenim intacte aquest compromís amb la transformació social i política de la Vila, i és des d’aquest objectiu que entomem el repte de les eleccions municipals del 2019 i la nova legislatura. Som Poble afronta els comissis amb la voluntat d’assolir el govern de la ciutat, com un instrument de transformació social, complementari al treball que es realitza des del teixit associatiu i el carrer, amb una clara aposta a favor de la participació, la justícia social i econòmica i la defensa dels interessos públics.

Davant l’escenari polític en el qual ens trobem, considerem que Som Poble, mantenint el seu ideari inicial, ha d’apostar per una candidatura d’esquerres el més àmplia possible, capaç de desenvolupar un programa polític que aposti decididament per la transformació social, política i econòmica del Vendrell. Per altra banda, és imprescindible abordar els temes socials per contrarestar i destruir l’ideari dels partits feixistes i racistes que actualment compten amb presència al municipi, i que utilitzen el malestar social per a plantejar falses solucions basades en l’odi al dèbil i la discriminació. Entenem doncs que una candidatura àmplia però sense un programa social netament d’esquerres seria el terreny adobat per la implantació institucional, encara més, del feixisme al Vendrell. No podem deslligar els temes socials dels temes nacionals; i per això Som Poble aposta decididament per totes les sobiranies.Per tant, tenint en compte aquesta anàlisi i els objectius que es planteja l’organització per encarar el pròxim cicle electoral, l’Assemblea Oberta de Som Poble adopta els següents acords:
  • Som Poble es presentarà a les eleccions municipals de l’any 2019.
  • Som Poble manifesta la voluntat de constituir una candidatura àmplia d’esquerres, treballada conjuntament amb altres formacions polítiques i entitats socials de la Vila.
  • Per tant, Som Poble treballarà per construir una candidatura netament d’esquerra transformadora, amb un projecte polític que garanteixi: 1) la justícia social i els drets de la ciutadania 2) el desenvolupament d’un teixit productiu dinàmic i sostenible a nivell social, econòmic i mediambiental i 3) el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles.
  • L’Assemblea Permanent de Som Poble serà l’òrgan encarregat d’iniciar el diàleg amb altres organitzacions polítiques i socials del Vendrell per tal de traslladar la proposta estratègica acordada en aquesta Assemblea Oberta i impulsar dinàmiques de treball conjunt, ratificades en Assemblees Obertes.


16 de desembre de 2018

‘Un Vendrell optimista’, o com vendre la moto en 60 segons


El PSC del Vendrell ha estrenat la seva precampanya electoral amb un vídeo d’un minut titulat ‘Un Vendrell optimista’ on explica els èxits del govern que ha encapçalat aquesta legislatura. Ens parlen principalment de tres fites suposadament assolides:

1) Ser els responsables d’haver reduït l’atur a la meitat en els darrers sis anys.
2) Ser el municipi que més recursos ha destinat en protecció i promoció social (d’entre els municipis catalans de 20.001 a 50.000 habitants)
3) Haver reduït a la meitat el deute municipal del Vendrell.

És difícil ser optimista si tot el que es pot atribuir el PSC són aquests èxits, que si mirem amb una mica de detall, veurem que són un bonic embolcall que amaga una realitat força més crua.

Pel que fa a la reducció de l’atur al llarg dels darrers anys, la taxa d’atur del Vendrell ha baixat perquè també ha baixat en el conjunt de Catalunya, per tant, es tracta d’una reducció conjuntural que poc té a veure amb el què hagi fet o hagi deixat de fer l’actual govern. Contràriament, avui dia seguim sent un dels municipis (i una de les comarques) amb més atur del país, un fet que s’ha mantingut constant al llarg dels darrers anys. La taxa d’atur del Vendrell gira al voltant del 16%, mentre que la de les capitals de comarca del nostre entorn és sensiblement més baixa (Vilafranca 11%, Vilanova 13%, Igualada 12%, Valls 12%), i la del conjunt de Catalunya és del 10,5%.

En segon lloc, segons la propaganda del PSC, som el municipi de la nostra mida que més recursos destina a protecció i promoció social. Concretament 161€ per habitant. Doncs bé, aquesta afirmació és simplement falsa. Segons les dades del Ministeri d’Hisenda (les mateixes que s’han utilitzat per a fer el vídeo), municipis com Santa Perpètua de la Mogoda (203€/hab.) o Sant Feliu de Llobregat (205€/hab.), per exemple, destinen més diners per habitant que el Vendrell en aquest àmbit.

La tercera medalla que es penja el PSC és la d’haver disminuït el deute municipal a la meitat. Cal assenyalar que aquesta reducció s’ha aconseguit gràcies a les polítiques de contenció imposades per l’estat espanyol, que es van concretar l’any 2012 amb l’aprovació del Pla d’Ajust del nostre municipi Un Pla d’Ajust que va suposar, a la pràctica, la consolidació i agreujament de les retallades socials i la precarització dels serveis en els moments més durs de la crisi econòmica. És gràcies a aquestes retallades que s’ha aconseguit la reducció del deute.

Més que penjar-se la medalla, el què podrien haver fet és explicar com s’ha generat, al llarg de les darreres dècades, aquest deute totalment desproporcionat i que no ha servit per resoldre ni un sol dels problemes i necessitats estructurals del municipi, com dinamitzar un model productiu sòlid i sostenible, reformar el plantejament urbanístic per afrontar l’increment i la diversificació de la població, o dotar el municipi d’uns serveis adequats a aquest creixement, etc. És lícit doncs, preguntar-nos on han anat a parar tants diners gastats al llarg dels últims anys, i potser hauria estat més pertinent impulsar una auditoria per determinar-ho i aclarir l’assumpte (tal com en el seu moment va proposar Som Poble) que no pas assumir el deute com un mal caigut del cel que sembla no tenir responsables, però que al cap i a la fi estem pagant entre tots.

Josep Mañé Chaparro, militant de la CUP del Vendrell
 i membre de Som Poble28 de novembre de 2018

El Ple del Vendrell aprova per unanimitat la moció contra l’externalització dels menjadors escolars impulsada pel moviment SOS Menjadors

A proposta de Som Poble, el Ple de l’Ajuntament del Vendrell celebrat aquest dimarts ha aprovat per unanimitat de tots els grups la moció per demanar l’aturada  de l'actual proposta de decret sobre menjadors escolars públics que proposa el Departament d'Ensenyament. La moció, que sorgeix d'una demanda de la FAPAC i del col·lectiu SOS Menjador, té com a objectiu obrir un nou cicle de debat amb la comunitat educativa per tal de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia. La proposta del nou decret de menjadors escolars afavoreix l’entrada massiva de l’empresa privada als centres educatius i incentiva el negoci amb els menjadors de les escoles de titularitat pública.

L’esborrany del decret de menjadors deixa fora la participació activa de les associacions de familiars d’alumnes del model de menjador escolar i no garanteix l’atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques. La finalitat principal de SOS menjadors és aixoplugar sota seu famílies d’alumnes, sindicats, entitats i organitzacions vinculades amb els menjadors de qualitat i ecològics i altres organitzacions del món educatiu i la sobirania alimentària, per impulsar un nou marc legal que reconegui l’espai de migdia com un espai educatiu més del centre, garantint el dret a l’alimentació de qualitat.

El text de la moció es correspon amb la impulsada per SOS Menjadors, enriquida i adaptada a la realitat local i comarcal amb les aportacions recollides amb les converses que des de Som Poble hem mantingut amb les AMPA del municipi i la comarca, la Ballaruga i famílies d’infants amb necessitats educatives específiques. Les aportacions incorporades fan èmfasi en la necessitat de dotar del personal necessari de suport per a poder treballar l’educació inclusiva, en que rebin ponderacions més altes en els concursos públics el projecte educatiu i la incorporació de productes de proximitat i ecològics en detriment de l’estricta valoració econòmica, en el necessari retorn del menjador als instituts i en la revisió de la normativa aplicable a les contractacions del tercer sector, en especial als projectes d’atenció a les persones.

Més informació sobre la Plataforma SOS Menjadors Escolars: http://sosmenjadors.cat/
Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014