7 de desembre del 2014

Decàleg - Compromís d'acció política pel Vendrell

        “Cuidem les persones, cuidem la terra: per un repartiment més just”

1. DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC. Les persones, l'eix central de l'acció municipal. Canvi en les estructures municipals per respondre a sistemes de participació i d'innovació social. Municipalització dels serveis públics, frenant la privatització i prioritzant els serveis bàsics com l’aigua, etc. Defensa de la sanitat pública i de qualitat, oposició frontal al procés de privatització de la sanitat al Baix Penedès. Processos de contractació accessibles i transparents amb garanties per a les cooperatives locals i empreses amb  bones pràctiques socials, laborals i ambientals. Limitació de beneficis empresarials i substitució del principi de competitivitat pel de cooperació. Exigència del compliment de les condicions contractuals.

2. MUNICIPALISME. Treball per a l’autonomia i la suficiència financera de l’ens local. Aplicar al màxim el principi de subsidiarietat. Gestió municipal sota control democràtic. Reformulació de la funció pública orientada a la participació activa dels treballadors/es municipals en el disseny dels serveis. Defensa dels seus drets contra la precarització laboral i les retallades retributives.

3. ACCIÓ DAVANT DE LA URGÈNCIA SOCIAL. Rescat ciutadà. Lluita contra la pobresa energètica, la pobresa infantil i les desigualtats. Prioritat de recursos per als serveis socials i actuació proactiva i preventiva d’aquests. Mesures immediates i dotació de recursos per a la superació de les situacions d'emergència social. Col·laboració amb les diferents xarxes socials que actualment cobreixen aquestes necessitats (distribució d’aliments, material escolar, altres...). Suport a famílies amb membres en atur o en situació de dependència. Polítiques efectives d’inserció laboral, de creació de treballs comunitaris i per a un model de repartiment del treball. Oposició activa contra els desnonaments, informació i defensa dels afectats. Plans integrals per a la gent gran. Eradicació de la violència a la llar i de la violència de gènere mitjançant accions de prevenció, sensibilització i conscienciació, rebutjant el sistema patriarcal culpable de la violència i opressió vers les dones.  Reforç i ampliació de la xarxa d'atenció i recuperació per a les víctimes de maltractaments.

4. COMPROMÍS AMB EL PROCÉS CATALÀ i LES LLUITES SOCIALS. Col·laboració per fer efectiu l’exercici del dret a l'autodeterminació i, si s'escau, en el procés d’independència del poble català, en el marc d’un procés constituent amb participació popular per construir la República Catalana del 99%. Contundent rebuig a les polítiques per rescatar la banca en perjudici de les persones, i a les normes neoliberals que atorguen competències exclusives a les grans empreses, com ara els acords bilaterals entre Europa i USA (TTIP). Compromís de resistència davant les retallades i les reformes laborals.

5. ÈTICA FINANCERA I FISCAL. Progressivitat fiscal. Justa redistribució de la riquesa acumulada. Fiscalitat ecològica i informació sobre el cost mediambiental de la gestió municipal; incorporació dels costos ecològics a la circulació del capital. Foment del finançament de l’activitat econòmica social i ambientalment responsable. Impuls a la banca ètica. Pedagogia de l'economia cooperativa. Auditoria ciutadana del deute i no pagament del deute il·legítim.

6. PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA SOCIAL. Polítiques de promoció del teixit cooperatiu, xarxes d’autogestió de serveis i de béns comuns (xarxes de consum, banc del temps, espais familiars per a la petita infància), agricultura urbana ecològica (horts comunitaris), suport a l’emprenedoria social (foment de cooperatives) i al comerç de proximitat. Introducció de la moneda social. Potenciar la creació d’ocupació en els àmbits de la rehabilitació d’habitatges, les millores ambientals i l’atenció a les persones.

7. SOLIDARITAT I CONVIVÈNCIA. Enfortiment i impuls del teixit associatiu independent com a base de la convivència. Acollida i integració de nouvinguts. Educació per a la convivència i per al compliment dels drets humans. Suport i promoció de l’educació en el lleure. Treball per a una educació pública inclusiva i de qualitat amb l’elaboració de plans d’entorn i de coeducació.  Acció contra la segregació social i escolar. Campanyes per evitar conductes racistes i homòfobes. Foment de la interculturalitat. Tarificació social per a garantir l’accés universal als equipaments i centres de formació culturals i esportius (escola de música, TÀG, etc.). Promoció de la vida independent de persones amb diversitat funcional. Eliminació de barreres arquitectòniques. Prevenció de conductes incíviques i control i eradicació dels grups d’ideologia feixista i antidemocràtica. Foment de les bones pràctiques: autogestió de la salut, medicina holística, educació alimentària, etc. Destinació de l'1% del pressupost a projectes de cooperació internacional.

8. DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL HARMÒNIC.
Recuperació del control públic sobre el territori. Nou pla urbanístic sota criteris de sostenibilitat, participació i protecció i millora dels espais naturals, el sòl agrari, el paisatge i el patrimoni històric i arquitectònic. Promoció d’habitatge social. Pla de xoc per a la rehabilitació integral dels barris més degradats. Penalització i mobilització de pisos buits amb interès especulatiu. Foment de la rehabilitació d’habitatges. Mobilitat sostenible i promoció del transport públic, revisió i execució del Pla de Mobilitat. Serveis mancomunats amb altres municipis. Pla integral per la reducció dels residus i l’augment de la recollida selectiva. L’educació ambiental com a eina per al canvi d’hàbits per a fer front a les problemàtiques ambientals. Foment de les energies renovables i l’estalvi energètic i del consum d’aigua. Estímul de l'autosuficiència dels recursos naturals, energètics i alimentaris. Adhesió a la xarxa de pobles en transició vers el nou escenari energètic d’esgotament dels recursos. Potenciació de mercats locals, els productes de proximitat i l’agricultura ecològica. Foment del turisme de qualitat respectuós amb l’entorn, revalorització del patrimoni natural, cultural i paisatgístic.

9. CODI ÈTIC. Compromís de codi ètic i programàtic per contracte d'obligat compliment pels candidats/es. Declaració de béns i d’IRPF. Revocabilitat. Limitació de mandats, de dietes i de retribucions. No acumulació de sous. Mesures per evitar les “portes giratòries”. Lluita contra la corrupció. Eradicació de pràctiques clientelars. Total transparència en els processos de contractació de personal.

10. TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ. Assemblees ciutadanes, com a òrgan base de participació. Obediència a mandats de l'assemblea com a mètode de treball polític ordinari amb control de la gestió política municipal. Informació accessible via “web” i a través de sessions públiques. Millora de l'operativitat en l'atenció a la ciutadania i potenciació de la tramitació telemàtica. Pressupostos participatius. Auditoria ciutadana i auditories tècniques per analitzar els comptes i la gestió de tots els organismes municipals. Consultes vinculants sobre temes importants del municipi. Coordinació i projecció d'activitats culturals. Accés al coneixement, a la cultura, a la creació artística i a l’oci alternatiu. Foment de l’esport de base i dotació d’equipaments. Transparència total en la gestió municipal, desglossament dels pressupostos i agilitat i rigor en la resposta a les sol·licituds d’informació.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014