6 de maig del 2015

Som Poble presenta els principals eixos del programa per a les eleccions municipals

Durant els darrer mig any, des de Som Poble hem treballat en tres sectorials diferents per tal de, a partir de la diagnosi de la situació actual, definir i concretar les propostes a incorporar al programa que presentem per a les properes municipals al Vendrell. Prop de 40 persones de diferents àmbits relacionats han participat en alguna de les tres sectorials: atenció a les persones, que inclou educació, sanitat, serveis socials, cultura i esports, economia i treball, que inclou pressupostos, situació econòmica i laboral,   transparència i democràcia participativa i territori i medi ambient, que ha treballat urbanisme, habitatge, mobilitat, residus, aigua, energia, espais naturals i patrimoni històric i arquitectònic.

En primer lloc cal destacar que les dades conegudes sobre diferents aspectes de la realitat social i econòmica del Vendrell configuren un escenari realment preocupant que obliga necessàriament a presentar propostes rigoroses i responsables dirigides a abordar les mancances que més afecten als ciutadans i a combatre les desigualtats: Un dels municipis més endeutats de tot l’Estat, amb un dels índex d’atur més elevats, un nivells de formació força per sota de la mitjana, uns preocupants índexs de fracàs escolar, la capital de comarca que menys recicla de Catalunya.. A partir d’aquesta situació s’ha treballat per presentar una proposta d’acció pel municipi que té en la defensa del bé comú, la prioritat per la justícia social i l’equitat els seus trets definitoris. Així com la transparència i l’impuls de la participació ciutadana real en la presa de decisions i en l’elaboració de pressupostos.


En l’àmbit d’economia, treball, transparència i radicalitat democràtica...

En primer lloc, i a nivell econòmic, des de Som Poble s'impulsarà la realització d'una Auditoria Ciutadana del Deute, que hauria de ser un espai d'aprenentatge ciutadà que permetés a la població avaluar les finances públiques. Amb els comptes clars la població podria determinar què hem de fer per aturar la dramàtica situació social actual i identificar quins deutes són il·legítims. És prioritària una racionalització de les despeses, la implantació d'una fiscalitat més justa i progressiva, i la priorització d'aquelles inversions que a curt i llarg termini comportin un estalvi en la despesa. A més a més, impulsarem de forma gradual els pressupostos participatius, per tal que sigui la ciutadania qui decideixi directament com es gasten els diners municipals anualment.

La creació d'ocupació ha de ser una de les grans prioritats. Hem de desenvolupar una economia eficaçment planificada i diversificada. Cal una municipalització progressiva i plena dels serveis que l'ajuntament ofereix en règim de concessió. El marge de benefici empresarial es dedicaria a generar ocupació, reduir despeses i millorar els serveis. Apostem per una economia social i solidària: les regidories d'ocupació i economia treballaran colze a colze, entre altres, amb el moviment cooperativista, ja que les cooperatives poden ser alternatives per generar ocupació: cooperativa de treballadors/es del gremi de la construcció en atur per a realització de tasques de rehabilitació d'habitatges; cooperativa agrària amb persones en risc d'exclusió social...

 Promourem polítiques fiscals concretes per fomentar i discriminar positivament el comerç local i de proximitat i l'economia social i solidària. Apostar per un model de turisme de qualitat i interestacional, fugint de l'actual model de sol i platja únicament durant l'estiu. Un turisme basat en la privilegiada situació estratègica del nostre municipi, en la seva riquesa cultura, històrica, patrimonial i gastronòmica.

Participació i transparència

Davant el model actual de democràcia delegada des de Som Poble apostem per la democràcia participativa i directa, que permeti decidir en tot moment a la ciutadania el model de societat que volem.

Impulsarem les Assemblees de Barri, que han de ser l'espai que, per proximitat, ofereixi als ciutadans la possibilitat de participar directament. Seran obertes a tothom i també hi participaran les entitats que treballin al barri, així com les associacions de veïns. També es crearà el Consell de la Vila, com a canal de comunicació, participatiu i obert, entre els òrgans de govern municipal i el poble. També s'impulsaran taules sobre temàtiques concretes (per l'habitatge, per l'ocupació...), referèndums municipals que serveixin per implicar el conjunt de la població en la presa de decisions col·lectives, especialment en aquelles d'interès genereal.

Treballarem cap a una transparència total fent pública, per diferents mitjans, tota la informació relacionada amb la gestió municipal. Eliminarem els càrrecs de confiança, ja que són càrrecs que no han seguit un procés d'ocupació just.


 En l’àmbit d’atenció de les persones...

Des de Som Poble hem volgut situar els drets socials de les persones  com un dels eixos centrals del nostre programa, ja que en l’actual context de retallades i privatitzacions els drets de les persones són constantment trepitjats tant a nivell nacional com local. El Vendrell ha estat una de les poblacions més vulnerables a l’esclat de la bombolla immobiliària, i aquest fet s’ha traduït en un dels índex més elevat d’atur de Catalunya i una gran descohesió social.

En la lluita contra l’exclusió social des de la candidatura s’aposta per potenciar els serveis socials del municipi, millorant el pressupost i impulsar les accions comunitàries als barris, buscant solucions col·lectives als problemes estructurals, apostem per la creació d’iniciatives d’habitatge social i per incorporar a l’acció municipal les iniciatives que provinguin de col·lectius d’afectats com ara la PAH.

En l’àmbit sanitari denunciarem les llistes d’espera, el tancament de llits, la privatització encoberta i altres pràctiques que s’han donat  en la sanitat al llarg del nostre territori, així com insistirem en la millora de serveis especialitzats com el de malalties mentals.

En l’àmbit educatiu apostem per  una escola cohesionadora, equitativa i inclusiva, per acabar d’aquesta manera  amb la segregació escolar generat pel model actual,  ho farem a través del treball conjunt amb la comunitat educativa, per tal de repartir millor els alumnes amb necessitats educatives especials.

Apostem per reforçar els recursos de lluita contra l’absentisme i l’abandonament escolar, potenciant els educadors socials dins les escoles.

Pel que fa a l’àmbit de la cultura, creiem en la no mercantilització d’aquesta, posant els equipaments, espais i recursos municipals a l’abast dels ciutadans i entitats, per tal de canalitzar l’acció cultural que sorgeixi de les persones.

També treballarem en la lluita contra el patriarcat i la defensa de l’alliberament LGTBI, amb diferents propostes a nivell municipal que permetin defensar els drets de les dones i tots aquells col·lectius discriminats per raons de sexe.

Finalment en aquest àmbits, així com en altres com  joventut i gent gran, apostem per la participació i l’autogestió d’espais i projectes per part dels propis interessats


 En l’àmbit de territori i medi ambient...

Proposem un canvi en profunditat en el model urbanístic que necessita modificar amb urgència l’actual Pla General per tal que el municipi recuperi el control sobre el territori, tal com ja vam expressar ahir  a la roda de premsa.

Sobre l’habitatge, on segons dades del cens estatal de l’any 2011 al Vendrell hi havia 4250 habitatges buits, la nostra proposta és promoure’n la mobilització i evitar-ne l'especulació, especialment als de propietat dels bancs i Sareb. Augmentar amb aquestos la borsa d’habitatge social per respondre a la urgència social  del municipi. Incentivar la rehabilitació d'habitatges per evitar la degradació del barris i fer-ho amb criteris sostenibles. Promoure la finalització de construccions abandonades per la dignificació de l’espai que els envolta i ajudar a donar resposta a part de la demanda d’habitatge.

Pel que fa a la mobilitat estem bàsicament d’acord amb el recentment finalitzat Pla de Mobilitat del Vendrell, que prioritza una mobilitat sostenible i segura, tot i que caldrà revisar-lo ja que ha estat redactat damunt l’actual PGOU de l’any 2000 que proposem substituir per un nou POUM. Creiem imprescindible iniciar algunes de les actuacions definides en el Pla, de cost mínim però molt necessàries per a la millora de la seguretat i promoció de la mobilitat sostenible. 

Apostem per una remunicipalització de servis com són el subministrament d'aigua i la recollida de residus, així com per la seva integració al consorci de municipis amb gestió pública. Impulsar un pla d'estalvi i eficiència en l'ús de l'aigua que permeti l'autoabastiment amb recursos propis a mig termini, establint si cal límits al creixement urbanístic. Millorar el sistema de sanejament i de recollida d'aigües pluvials per evitar inundacions i contaminació.


Imatge de la Intersectorial de Som Poble. Font: elaboració pròpia

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014