5 de maig del 2015

Som Poble es marca com a prioritat la revisió urgent de l'actual Pla General d'Urbanisme i l'aprovació del catàleg de protecció del Patrimoni

L’actual Pla General és la principal amenaça de molts elements del patrimoni i de       bona part dels espais d’interès agrari i paisatgístic que resten sense edificar.
Cal que l’Ajuntament recuperi el control sobre el territori.

Per què cal revisar l’actual Pla General?

El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) vigent va aprovar-se l’any 2000*. Sense exagerar és una mostra del pitjor urbanisme possible. En un context on ja s’olorava el boom immobiliari, va ser un pla redactat per repartir-se el pastís entre alguns propietaris i especuladors amb la complicitat d’alguns partits polítics. Aquest Pla ha contribuït, sense dubte, a fer créixer la bombolla immobiliària que ha desembocat en la crisi que ara patim. Amb els plans parcials aprovats definitivament i encara no executats, podrien arribar a construir-se 9.786 habitatges més**, que sumats als 4.250 habitatges buits*** que s’estimen que hi ha al Vendrell doblarien el nombre d’habitants actuals. 


Lluis Salada en el moment de la roda de premsa al Camí Ral

D’aquests plans parcials, només amb els que ja tenen els carrers fets però pràcticament sense cases (Botafoc, Tancat del Galan, ..), podrien construir-se ja més de 3.000 habitatges. Aquests plans aprovats ocupen unes 285 ha que ara són terreny agrícola o forestal, una superfície molt superior a l’actual nucli urbà del Vendrell. Molts dels paisatges d’interès que ens envolten tenen sobre seu l’amenaça urbanitzadora per la seva classificació com urbans o urbanitzables. La xarxa de vials prevista en l’actual pla acabaria de desintegrar el poc territori de qualitat ambiental i paisatgística que ens resta. L’actual pla general posa en perill o amenaça directament la preservació de valuoses mostres de patrimoni històric i cultural, bona part del paisatge rural, i espais que acullen espècies de flora i fauna amenaçada.  I la crisi ha fet que molts d’aquests sectors pendents d’edificar o de desenvolupar estiguin, ara per ara, en mans d’entitats bancàries. És a dir, actualment podem afirmar que l’ajuntament ha perdut el control del territori.

Què proposem?

Recuperar el poder públic sobre el territori  en defensa de l’ interès general i el bé comú és una prioritat per Som Poble. I això passa per revisar immediatament,  a fons, el pla general actual redactant un POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) nou d’acord amb els criteris de sostenibilitat que marca l’actual legislació i amb uns criteris radicalment diferents. No fer-ho no és neutre, és córrer el risc de perdre de forma irreversible i no justificada parts importants del paisatge i el patrimoni. Entre d’altres, la revisió s’hauria de basar en la participació ciutadana i aquests principis bàsics:
-    Començar de 0: anàlisi previ i identificació d’aquells espais i elements del territori no edificats que cal preservar pel seu interès ecològic, històrico-cultural, agrari o paisatgístic. I analitzar cas per cas la seva situació urbanística actual i avaluar la possibilitat de revertir-la en cas de tractar-se de sòls amb plans parcials aprovats no executats
-    Substitució i racionalització de la xarxa viària prevista en l’actual pla d’acord amb la necessitat de preservació del patrimoni i el paisatge i sota criteris de mobilitat sostenible
-    Establir els límits del creixement a partir de les capacitats del territori i els recursos existents d’aigua, energia etc i la coordinació amb els municipis veïns i a nivell de comarca.
-    No estendre més la taca urbana, relligant i tancant adequadament les transicions urbà-no urbanitzable creant una xarxa d’espais verds que envoltin la ciutat. Prioritzar l’edificació de les zones urbanitzades sense construir, la rehabilitació d’habitatges i la transformació de segones residències en primeres.
-    Establir un pla d’etapes que eviti construir nous sectors sense que estiguin acabats els iniciats.
-    Estudi i regeneració dels barris més degradats.
[*] L’aprovació es va fer amb els vots de CiU i el PP

[**] Dades pròpies a partir de la informació del mapa urbanístic de Catalunya
[***] Segons el darrer cens estatal del 2011

 
APROVAR EL CATÀLEG DE PATRIMONI, UNA NECESSITAT INELUDIBLE

La Llei 09 /1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català* obliga a totes les Administracions Locals a vetllar per la integritat, conservació, protecció, difusió i foment del patrimoni, així com també disposa que sigui el ple de l’ajuntament de municipis amb més de 5000 habitants qui s’encarregui de dur a terme les declaracions de béns culturals d’interès local. Malgrat això, passats més de 20 anys des de la seva aprovació, El Vendrell segueix sense oferir cap tipus de protecció sobre el seu patrimoni històrico-cultural, ni tan sols a aquell que ja ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, com són les torres del Puig i del Botafoc. Aquesta protecció, però, podria venir donada per l’elaboració d’un catàleg on tots i cadascun d’aquells béns susceptibles d’ésser conservats estiguin reflectits, dotant-los així de la protecció que aquesta llei els ofereix.
Sense la presència d’aquest document i la conseqüent ajuda de l’esmentada llei, immobles històrics amb els què comptem a la vil·la del Vendrell resten en un estat d’abandonament quasi absolut, fent que cada dia es faci més difícil la seva restauració i conservació com també els exposa a que siguin blanc d’actes vandàlics, remodelacions o, fins i tot, enderrocs que no serien possibles o serien condemnables si estiguessin degudament catalogats.

Des de Som Poble ens fem nostres totes les reivindicacions de la Comissió de Patrimoni de l’Institut d’estudis penedesencs, qui reivindica la presència d’aquest catàleg així com l’elaboració de plans especials per aquestes zones d’interès històrico-cultural, etnològic o arqueològic amb les què comptem al municipi del Vendrell com la salvaguarda del tram de la Via Augusta, el qual actualment es veu amenaçat per un pla parcial i d’urbanització.


Què proposem?

-    Fer complir allò estipulat en la Llei de Patrimoni Cultural Català i vetllar, conservar, difondre i fomentar el patrimoni amb el qual comptem a la nostra vil·la
-    Crear un catàleg de béns immobles que garanteixi la seva protecció i unes condicions de conservació.
-    Posar en valor el nostre patrimoni, tan l’històric i cultural, com el natural i paisatgístic, com a base per a fomentar un turisme de qualitat .[*] Art. 3.1 i 17.2. de l’esmentada llei.


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014