5 de novembre del 2015

Som Poble denuncia que l'Ajuntament del Vendrell pagués 1400€ en concepte d'assessorament extern durant unes entrevistes laboralsEl consistori vendrellenc va contractar la Sra. Susana Muñiz, directora de l’oficina que l’empresa de treball temporal ADECCO té al municipi, per assessorar a l’Ajuntament durant les entrevistes a les quatre persones aspirants a cobrir interinament la plaça vacant d’interventor/a de fons


El passat 16 de març de 2015 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Vendrell aprovava les bases reguladores del procés de selecció per cobrir, amb caràcter interí, una plaça vacant d'interventor/a de fons, mitjançant concurs de mèrits i a principis d'agost una resolució d'alcaldia el declarava desert.

Quan des del grup municipal de Som Poble-CUP-PA vam veure aquesta notícia vam decidir demanar, al servei de Recursos Humans de l'Ajuntament, còpia de l'expedient del procediment per veure com havia anat tot plegat.

Els requisits que establia les bases reguladores, per tal de poder aspirar a la plaça, era estar en possessió d'una llicenciatura en dret, en administració i direcció d'empreses, en econòmiques o en ciències actuarials i financeres. A més a més les persones aspirants havien de tenir coneixements de llengua catalana de nivell C1 o equivalent.

El procés de selecció es dividia amb una part principal de valoració de mèrits més una entrevista opcional, a les persones aspirants, en el cas que el tribunal així ho considerava necessari.

Segons les bases reguladores es valoraven els mèrits en funció de l'experiència professional com a Interventor/a, experiència en l'administració local realitzant tasques de caràcter tècnic en l'àmbit de la Intervenció de Fons i en relació a la formació i perfeccionament de les persones aspirants.

El Tribunal Qualificador estava presidit per la secretària accidental de l'Ajuntament, la Sra. Alba Martí. Com a vocals actuaven el Sr. Jordi Manau, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i els Srs. Antoni Sánchez, en aquells moments cap del departament de Recursos Humans de l’Ajuntament, i Roger Càmara, dels serveis jurídics municipals. Com a secretària del Tribunal actuava la Sra. Itzíar Díaz.

Inicialment es van presentar 5 persones, tot i que una d'elles va quedar exclosa, segons la documentació que consta a l'expedient, per no acreditar haver abonat els 37'31€ dels drets d'examen.

En data 2 de juny el Tribunal Qualificador acorda que consideraven necessari realitzar les entrevistes, tal i com estableix les bases reguladores, i decideixen la incorporació d'una persona experta com a assessor/a en la matèria.

I a qui incorporen com a persona experta? Doncs l'Ajuntament del Vendrell, en data 2 de juliol de 2015, envia una carta a ADECCO, una coneguda empresa de treball temporal situada a la Rambla del Vendrell, sol·licitant que proposin un “tècnic especialista expert en la realització d'entrevistes personals de selecció”.

ADECCO proposa a la Sra. Susana Muñiz, que resulta ser que és la Directora de l'oficina que aquesta ETT té al nostre municipi. A més a més, proposen un pressupost de 1400€ per les 4 entrevistes, 350€ per cadascuna d'elles. Tenint en compte que cada entrevista tenia una durada prevista d'uns 45 minuts, estem parlant que l'Ajuntament del Vendrell va pagar a aquesta “assessora experta” 1400€ per 3 hores d'entrevistes...uns 470€ per hora.

Després de les entrevistes a les persones aspirants, el Tribunal Qualificador va decidir proposar que el procés quedés desert. Pel que estableix la documentació sembla ser que les persones aspirants no van saber respondre correctament les 3 preguntes de tipus tècnic que es van realitzar durant dita entrevista.

El que és difícil d’entendre és, per un costat, com pot ser que l’Ajuntament del Vendrell hagi de contractar a una persona externa, amb un cost de 1400€, per realitzar les entrevistes a les persones aspirants? És que a tota la plantilla de treballadors i treballadores municipals no hi ha cap persona que hagués pogut realitzar aquesta tasca? Nosaltres estem convençuts que sí.

Com pot ser, a més a més, que si contracten una persona externa justament hagin de contractar a una ETT? Cal recordar que les empreses de treball temporal han estar part activa en el procés de precarització laboral que ha patit el nostre país durant els darrers lustres?

A més a més, sabent això, un altre dubte raonable és: ha estat un cas excepcional o és una pràctica habitual?

Durant els propers dies des de Som Poble, per un costat, demanarem més informació al respecte i ens mourem per tal que aquesta pràctica no es torni a repetir. A més a més, i en aquesta línia treballarem, que l’Ajuntament del Vendrell no hauria de col·laborar amb empreses de treball temporal.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014